Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557


E-BOOK

วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
ข่าวกิจกรรม

พิธีกตัญญุตา-คารวะ คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกิจกรรม ๑ ชั้น ๗ อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ...อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการ "พิธีกตัญญุตา – คารวะ" ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๙.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากนั้นฟังการบรรยายเรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ – ๔๑๒...อ่านต่อ
โครงการอบรมการเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายสัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ – ๔๑๒ อาคาร ๗ ชั้น ๔...อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน “เรื่อง หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ - ๔๑๒ ...อ่านต่อ