Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558


E-BOOK

วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
ข่าวกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘...อ่านต่อ
พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๕ - ๐๙.๒๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘...อ่านต่อ
งานสาธิตวิชาการครั้งที่ ๕ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “นวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...อ่านต่อ
คณะอาจารย์จากโรงเรียนเกษมพิทยาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑...อ่านต่อ