วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพสูง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืน