× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลระยอง ผู้บริหารโรงเรียนมาบตาพุด และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑......อ่านต่อ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ และ วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...อ่านต่อ
คณาจารย์งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒......อ่านต่อ
คณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแนะแนว อาคาร ๕ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา......อ่านต่อ
รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี รศ. ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะครูจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิชาการและวิจัย อาคาร ๖ ชั้น ๑......อ่านต่อ
คณะครูโรงเรียนปัญญาประทีป ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแนะแนว อาคาร ๕ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม