× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธีต้อนรับโครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร – โตเกียวเทค รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร – โตเกียวเทค รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร – โตเกียวเทค รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนแลกเปลี่ยน จำนวน ๕ คน และคณะผู้ติดตาม ๔ ท่าน จากโรงเรียน Tokyo Tech High School of Science and Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีพิธีต้อนรับ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และงานเลี้ยงต้อนรับ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายของอาจารย์โตเกียวเทคสำหรับนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  หัวข้อ Let's think about water การนำเสนอผลงานของนักเรียนโตเกียวเทคและนักเรียนสาธิตเกษตร การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ศิลปะไทย นาฏศิลป์ไทยและอาหารไทย การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ Tokyo Tech Office in Thailand สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3M ประเทศไทย  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. และการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพ 

รายนามนักเรียนแลกเปลี่ยน

Ms. Morimoto, Natsuki พักกับครอบครัว นางสาวศิรดา  รุจิรพิสิฐ   ม.๔/๑

Ms. Takahashi, Kikyo พักกับครอบครัว นายปุญญพัฒน์  พงศ์ภพไพบูลย์  ม.๔/๕

Mr. Kondo, Ryu พักกับครอบครัว นายฐิติพัฒน์  เทิดวงศ์วรกุล  ม.๔/๕

Ms. Sawada, Ririka พักกับครอบครัว นางสาวชญานิษฐา  วิชพัฒน์  ม.๔/๓

Mr. Tamai, Hayato พักกับครอบครัว นายสถาพร  ประสิทธิ์ศักดิ์  ม.๔/๕

รายนามคณะผู้ติดตาม

Dr.Miyamoto (ผู้อำนวยการ)  , Mr.Yamaguchi , Mr.Moriyasu และ  Mr.Masuda 

พิธีลงนามในความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่น้องไทย - ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร - โตเกียวเทค รอบที่ ๓ 

ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการ และ Dr.Fumihito Miyamoto ผู้อำนวยการโรงเรียน Tokyo Tech High School of Science and Technology ได้ลงนามในความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่น้องไทย - ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร - โตเกียวเทค รอบที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔) เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ โดยมีรองผู้อำนวยการ ประธานงานวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์จากโรงเรียน Tokyo Tech High School of Science and Technology ร่วมเป็นสักขีพยาน

โรงเรียน โรงเรียน Tokyo Tech High School of Science and Technology ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็น Super Science High School ของประเทศญี่ปุ่น ในการบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือในโครงการโรงเรียนพี่น้องไทย - ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร - โตเกียวเทค เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ทำการลงนามในความร่วมมือทุก ๆ ๕ ปี ในการส่งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๕ คน แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ 


E-BOOK

สถิติเข้าชม