× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ และวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานแดง อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
กิจกรรม Art Beyond ศิลป์สร้าง Workshop UOB Art Roadshow 2024 เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๕๕ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "โดนัทจิ๋วกล้วยตากอบน้ำผึ้ง รุ่นที่ ๒" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา ...อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนฯ ม.๑ มอบหนังสือจากการได้รับบริจาคในโครงการ “สาธิตเกษตร แบ่งปันด้วยใจ มอบให้ด้วยรัก” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ญสส. อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ...อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “โยคะเบื้องต้นเพื่อสุขภาพและความงาม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "โดนัทจิ๋วกล้วยตากอบน้ำผึ้ง" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา ...อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม