× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตรและนักเรียนชมรมภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการ Out of the Box ประเภทหนังสั้นสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัทร ธนพันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 รุ่นอายุ ๑๐-๑๒ ปี...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณภัทร จินตธนะเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหมากล้อม รายการ Zeer Rangsit Maklom Championship 2023 รุ่น Friendship...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
กิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ “กตัญญุตา-คารวะ” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร หัวข้อ “โอมจงรวย...ออมเงินด้วยหลักการ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานไอพี อาคาร ๔ ชั้น ๑...อ่านต่อ
นายกและกรรมการสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการคัดเลือกรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖...อ่านต่อ
นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม