× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

แนะนำโรงเรียน

การจัดการเรียนรู้

โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็น หลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาคมของโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงส่งเสริมให้นัก เรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและ ประสบการณ์อย่างระบบต่อเนื่องสอดคล้องกัน เช่นกิจกรรมศึกษานอกสถานที่การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
  

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่างๆแล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามบริบท ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักเรียนด้วยการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา
เช่น

 • กิจกรรมสนทนายามเช้า
 • กิจกรรมพัฒนาตน
 • โครงการส่งเสริมความถนัด ความสามารถ และความสนใจพิเศษ
 • โครงการพัฒนากีฬา
 • โครงการพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร
 • โครงการกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ เช่น
  • ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
  • ชมรมอินเตอร์แรคท์
  • ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตร
  • ชมรมภาพยนตร์
  • ชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร
  • ชมรมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
  • ชมรมพัฒนาความเป็นผู้นำสาธิตเกษตร ฯลฯ
 • โครงการค่ายพักแรม
 • โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬากับต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ รวม 8 โครงการ
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีน รวม 4 โครงการ ฯลฯ

ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิ สั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม

การขยายโอกาสทางการศึกษา
นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดการศึกษาที่สนองต่อนโยบายของรัฐ ที่มุ่งสู่ความเป็นสากลใน ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยการขยายโอกาสในการพัฒนาความสามารถของเด็กไทย เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตตามความเหมาะสม กับโรงเรียน คือการจัดการศึกษาโครงการการศึกษานาชาติ และโครงการการศึกษาพหุภาษา


โครงการการศึกษานานาชาติ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชาโดยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งนี้กำหนดให้ นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยกับอาจารย์คนไทย ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยร่วมกับนักเรียนหลักสูตรปกติอย่างสม่ำเสมอ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การบริหารงานและการรับนักเรียนแยกจากหลักสูตรปกติ สถานที่เรียนตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน)


โครงการการศึกษาพหุภาษา
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและขยายโอกาสทาง การศึกษาไปยังภาคตะวันออกของประเทศ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา โดยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และภาษาจีนหรือญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบริหารและการรับนักเรียน แยกจากหลักสูตรปกติ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร

ความร่วมมือทางวิชาการ
นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และการฝึกปฏิบัติงานครูแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว โรงเรียนยังได้จัด โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศหลายโครงการ เช่นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร ฯลฯ ตลอดจนการให้บริการการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน แก่ผู้มาเยี่ยมชม จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการจัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ

การรับนักเรียน
โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงระดับชั้นเดียว โดยจัดการศึกษาครบ 12 ปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

E-BOOK

สถิติเข้าชม