× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

แนะนำโรงเรียน

ทำเนียบอาจารย์ใหญ่

ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ.2514 - 2518
รศ.สุภากร ราชากรกิจ
รักษาการอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2519
รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2519 - 2523
รศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2524 และ พ.ศ. 2526 - 2542
รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์
รักษาการอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2525
รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2549
รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2553
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระหว่าง พ.ศ.2553 - 2561

 

 
 อ.ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ระหว่าง พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
 
E-BOOK

สถิติเข้าชม