× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีดกับ ด.ญ.อิสรีย์ พัฒนบูรณานนท์ ป.๓/๓ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. พนธสรณ์ อิทธิเวชชัย ป.๓/๘ ได้รับรางวัล Gold Prize จากการแข่งขัน ไวโอลิน รุ่น Section III Infant อายุ ๖-๙ ปี จากรายการแข่งขัน The 25th OSAKA International Music Competition 2024...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อาคิรา เอกสาตรา ป.๓/๖ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 7th Gymnastika by PP Club & 2nd Inter Club Rhythmic Gymnastics Competition 2024 ...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ และวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานแดง อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
กิจกรรม Art Beyond ศิลป์สร้าง Workshop UOB Art Roadshow 2024 เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๕๕ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการสอบ Senior Project เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องมัลติมิเดีย อาคาร ๖ ชั้น ๑...อ่านต่อ
ต้อนรับ Ms. Aoi GOTO และ Ms. Chiharu HONDA จาก Tokyo Gakugei University International Secondary School เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นิสิตฝึกสอน หัวข้อ“มหัศจรรย์งานกระดาษ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม