โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2514 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานทางการฝึกหัดครูระดับปริญญาของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ทดลองค้นคว้าวิชาทางด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นสถาบันให้การศึกษา อบรม กุลบุตร กุลธิดา ตามระดับความสามารถสติปัญญา ความถนัดและความสนใจ โดยมี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานภาพเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์

Kasetsart University Laboratory School, Center for Educational Research and Development was established on April 22 , 1971 as a field base for student teachers from the Faculty of Education of Kasetsart University, as a laboratory for educational research and as an institution to provide general education for boys and girls according to their abilities, intelligence, skills and interests. Prof. Dr. Ubol Reangsuwan was the founder and the first school principal. At present, Kasetsart University Laboratory School is equivalent to one department of the Faculty of Education with the status of the Center for Educational Research and Development.

คณาจารย์ของโรงเรียนยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดอยู่ตลอดเวลา พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ สติปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสุข ความสงบและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของการอยู่ร่วมกันในวิถีทางประชาธิปไตย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ระเบียบของสังคม ส่งเสริมนักเรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพแห่งตน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็น หลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาคมของโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์อย่างระบบต่อเนื่องสอดคล้องกัน เช่นกิจกรรมศึกษานอกสถานที่การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่าง ๆแล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายตามบริบทของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักเรียนด้วยการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น - กิจกรรมสนทนายามเช้า

- กิจกรรมอิสระพัฒนาตน
- โครงการส่งเสริมความถนัด ความสามารถ และความสนใจพิเศษ
- โครงการพัฒนากีฬา
- โครงการพัฒนาดนตรี
- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร
- โครงการกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในรูปแบบต่างๆเช่น
ชมรมวิชาการ
ชมรมอินเตอร์แรคท์
ชมรมสวนพฤกษศาสตร์
ชมรมรักษ์ช้าง
ชมรมนิยมไทย
ชมรมซิมโฟนิคแบนด์
ชมรมขับร้องประสานเสียง ฯลฯ

- โครงการค่ายพักแรม
- โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬากับต่างประเทศ
ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ รวม 8 โครงการ
- โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีน
รวม 4 โครงการ ฯลฯ
 
ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 47 ไร่ มีอาคารเรียน 7 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียนที่มีโสตทัศนูปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำทุกห้องอาคารส่งเสริมกีฬาและพลานามัยอันประกอบด้วยห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย สระว่ายน้ำและสนามกีฬาในร่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์บริการของการเรียนการสอน ห้องอาหารและหอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ขนาดจุ 3,300 คนอาคารฝึกปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ อาคารอุบลเรียงสุวรรณประกอบด้วยห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ห้อง multimedia ห้องประชุมขนาดจุ 300 คน และห้องเกียรติยศ นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงเรียนยังมีสนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ อันเอื้อต่อการเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดการศึกษาที่สนองต่อนโยบายของรัฐ ที่มุ่งสู่ความเป็นสากลใน ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยการขยายโอกาสในการพัฒนาความสามารถของเด็กไทย เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตตามความเหมาะสมกับโรงเรียน คือการจัดการศึกษาโครงการการศึกษานาชาติ และโครงการการศึกษาพหุภาษา
โครงการการศึกษานานาชาติ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชาโดยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งนี้กำหนดให้ นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยกับอาจารย์คนไทย ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยร่วมกับนักเรียนหลักสูตรปกติอย่างสม่ำเสมอ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การบริหารงานและการรับนักเรียนแยกจากหลักสูตรปกติ สถานที่เรียนตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โครงการการศึกษาพหุภาษา
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและขยายโอกาสทาง การศึกษาไปยังภาคตะวันออกของประเทศ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา โดยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และภาษาจีนหรือญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การบริหารและการรับนักเรียนแยกจากหลักสูตรปกติ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร

นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และการฝึกปฏิบัติงานครูแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว โรงเรียนยังได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศหลายโครงการ เช่นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร ฯลฯ ตลอดจนการให้บริการการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานแก่ผู้มาเยี่ยมชม จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการจัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ

โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงระดับชั้นเดียว โดยจัดการศึกษาครบ 12 ปี จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


หลักสูตร / จำนวน

ปกติ

นานาชาติ
พหุภาษา

นักเรียน

3,234
374
1,253

อาจารย์

352
60
114

เจ้าหน้าที่

175
40
56

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2551)     


เวลาเรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.45 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ภาคต้น มิถุนายน - ตุลาคม
รวมเวลาเรียน ประมาณ 18 สัปดาห์

ภาคปลาย พฤศจิกายน - มีนาคม
รวมเวลาเรียน ประมาณ 18 สัปดาห์


 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ : satitkaset@ku.ac.th
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2942-8800-9 ต่อ 100
ออกแบบและจัดทำโดย อาจารย์ปิยวรรณ รัตนภานุศร