× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "สาคูบัวลอยสีธรรมชาติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา อาคาร ๓ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "สาคูบัวลอยสีธรรมชาติ" ให้แก่นักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตร จำนวน ๔๐ คน นักเรียนได้เรียนรู้การทำสาคูบัวลอย รู้จักกับ "ต้นสาคู" สีธรรมชาติที่นำมาทำสาคูบัวลอยในวันนี้ ได้แก่ สีส้ม(แคร์รอต) สีน้ำเงิน(อัญชัน) สีเขียว(ใบเตย) สีแดง(กระเจี๊ยบ)


E-BOOK

สถิติเข้าชม