× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม The 12th High School Students’ International ESD Symposium Online version 2023 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม The 12th High School Students’ International ESD Symposium Online version 2023 ผ่านโปรแกรม zoom จัดโดย Senior High School at Sakado, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนำเสนอผลการศึกษาหรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีตัวแทนนักเรียนจำนวน ๑๒ โรงเรียนจาก ๔ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และประเทศไทย นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน ๒ คน ได้นำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (senior project) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ (๑) น.ส.อเมเลีย นูนึช กาแลนต์ ม.๖/๒ นำเสนอเรื่อง Physical factors of air affecting lichen diversity in Kasetsart University Laboratory School อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.กฤษณา โภคพันธ์ (๒) นายจิรัฏฐ์ ลือกิตติศัพท์ ม.๖/๗ นำเสนอเรื่อง Utilizing Pineapple Leaf Fiber Reinforcements in Helmets อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ปัญจมาศ บริบูรณ์ กิจกรรมดังกล่าวมี ผศ.สันติชัย อนุวรชัย เป็นประธานดำเนินงาน ผศ.ดร.สมศักดิ์ เตชะโกสิต อ.สุชาดา ศรีศกุน และ Aj.Kim Keon Joo เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับโรงเรียน Senior High School at Sakado, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

          นอกจากนี้ นายจิรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายเมธาวินทร์ ครุจิต และนางสาวปาริมา เลี้ยงรื่นรมย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไปแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียน Senior High School at Sakado, University of Tsukuba ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการเป็นพิธีกรร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น


E-BOOK

สถิติเข้าชม