× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธัชชยุต วรพาณิชช์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์​ และรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธัชชยุต วรพาณิชช์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์​ และรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ รอบความเป็นเลิศ ระดับประเทศ Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools – ASMOPSS เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

E-BOOK

สถิติเข้าชม