× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียน “เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร”

 

เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน

ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา  

สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา  

๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร

๒๒ เมษายน ๒๕๑๔ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น คนดี มีความรู้ สมกับคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของโรงเรียน

          ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ  ๕๐ ปี ของโรงเรียน เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมนำพานักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนสู่ความสำเร็จเต็มตามศักยภาพแห่งตน และพร้อมสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมไทยตลอดไป  

          ในวาระแห่ง ๕ ทศวรรษนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดเตรียมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดตราสัญลักษณ์  ๕๐ ปี สาธิตเกษตรและนิทรรศการ ๕๐ ปี
สาธิตเกษตร เขตแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต
อย่างงดงาม สมนามสาธิตเกษตร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน จึงทำให้การจัดกิจกรรมพิธีและนิทรรศการดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และแน่นอนว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น พวกเราคงจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของวาระ ๕๐ ปี สาธิตเกษตร อย่างแน่นอน คลิกชมวีดิทัศน์ 
๕๐ ปี สาธิตเกษตรE-BOOK

สถิติเข้าชม