× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลระยอง ผู้บริหารโรงเรียนมาบตาพุด และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑

 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ อาจารย์ ดร. ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลระยอง ผู้บริหารโรงเรียนมาบตาพุด และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับประถมศึกษา 


E-BOOK

สถิติเข้าชม