× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวตอนรับ บุลคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ ท่าน ศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา สงวนสิน ประธานงานวิชาการ ระดับประถมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา ปนคำ ประธานหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต บรรยายเรื่อง “การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ” หลังจากนั้นเยี่ยมชมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม